Wedstrijdreglement Roadmap to Utopia

Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de Facebook giveaway van Roadmap to Utopia die Happonomy vzw organiseert via haar Facebookpagina. Dit wedstrijdreglement is niet van toepassing op andere wedstrijden van Happonomy vzw.

 

1. Principe

Happonomy vzw wil fans aanzetten om mee te doen aan de Facebook giveaway van Roadmap to Utopia wedstrijd . Deelnemers posten hierbij hun creatie met het Happonomy logo op de Facebookpagina van Happonomy vzw. Deelnemers kunnen een nederlandstalige versie van het boek Roadmap naar Utopia winnen. Inzendingen worden gepubliceerd op de Happonomy website.

 

2. Wie kan meedoen?

Elk persoonlijk profiel (Facebook) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Personeelsleden en bestuurders van Happonomy vzw worden van de wedstrijd uitgesloten.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

 

3. Termijn

De wedstrijd start op 20 september 2019 en eindigt op 11 oktober 2019.

 

4. Wedstrijd

In deze algemene voorwaarden betekent ‘gebruikersinhoud’ materialen, (inclusief zonder limitatief te zijn, tekst, afbeeldingen, audiofiles, video).

U geeft Happonomy een wereldwijde, definitieve, niet-exclusieve royalty vrije licentie om het materiaal te gebruiken, aan te passen, publiceren, vertalen en verspreiden, in bestaande of nieuwe media.  U geeft Happonomy ook het recht om deze rechten te sublicentiëren en om eventuele inbreuken juridisch te vervolgen.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen rechten van derde partijen schaden en mag geen oorzaak zijn voor enige juridische actie tegen uzelf, Happonomy of een andere partij. U mag geen gebruikersinhoud indienen die vandaag of in het verleden enige klacht of juridische vervolging met zich mee heeft gebracht.

Happonomy behoudt het recht om alle gebruikersinhoud te editen, niet te publiceren of te verwijderen.

Gebruikers wordt gevraagd gebruikersinhoud te posten op de Facebookpagina van Happonomy vzw.

  • De gebruikersinhoud kan gebruikt worden als promotie voor Happonomy vzw.
  • Bij het posten van de gebruikersinhoud, moet de gebruikersinhoud ook openbaar weergegeven worden.
  • Enkel de eerste ingestuurde gebruikersinhoud van de deelnemer telt mee voor de wedstrijd.
  • Kleurretouches en bijsnijden van gebruikersinhoud is toegelaten.
  • Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de gebruikersinhoud.
  • De gebruikersinhoud mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen.

 

5. Winnaar

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. Bij een ex-aequo zal het antwoord op een shiftingsvraag doorslaggevend zijn. De winnaars worden gekozen door peer recognition. De gebruikersinhoud met de meeste Facebooklikes, wint.

De winnaars worden op de hoogte gebracht via een Facebookshare op de Facebookpagina van Happonomy vzw van hun deelname op Facebook en een persoonlijk bericht.

 

6. Reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.happonomy.org/nl/wedstrijdroadmaptoutopia/.

 

7. Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de Happonomy vzw, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar Happonomy vzw.

 

8. Contact

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Bruno Delepierre via:

E-mail: bruno@happonomy.org